ประกันภัยรถยนต์

“รถยนต์เป็นพาหนะที่อำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของมนุษย์  ได้เช่นกัน”          

มนุษย์จึงได้พยายามที่จะหาทางป้องกันอุบัติเหตุ หรือพยายามที่จะลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ลงทุกวิถีทาง แต่การที่จะป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุเลยนั้น ย่อมเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะทำได้ ดังนั้นวิธีการที่จะลดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการเสี่ยงภัยของรถยนต์ที่ดีที่สุด คือ การประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยรวมถึงต่อสังคมมากขึ้นเป็นลำดับ

ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น  2 ประเภท

1.การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(Compulsory Motor Insurance)
เป็นส่วนที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี ทั้งนี้ ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยจากรถยนต์ทุกคนจะได้รับการชดเชยจากฝ่ายที่ผิด หรือถูกชนโดยไม่ทราบคู่กรณี เงื่อนไขความคุ้มครองและวงเงินจำกัดความรับผิดชอบจะกำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 รถยนต์ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัยรวมถึงต่อสังคมมากขึ้นเป็นลำดับ
2.การประกันภัยภาคสมัครใจ(Voluntary Motor Insurance)
เป็นส่วนที่คุณสามารถเลือกซื้อได้เพิ่มเติมตามความต้องการและกำลังทรัพย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองที่ได้จาก พ.ร.บ.
ประเภท 1 :ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชน การลักทรัพย์อุปกรณ์การสูญหายทั้งคัน และไฟไหม้ทั้งสาเหตุโดยตรงและโดยอ้อม
ประเภท 2 :ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครองความสูญหาย และไฟไหม้ต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
ประเภท 3 :ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 3 พิเศษ :ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ประเภท 5 (2+) :ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งคุ้มครองความสูญหาย ไฟไหม้ และความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

.

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

.

.

  รถยนต์ที่รับทำประกันภัย
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1)ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรสีดำ

 

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย. 2)ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรสีฟ้า

 

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. 3)ป้ายทะเบียนพื้นขาวตัวอักษรสีเขียว

 

ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลห้ามนำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่ารถยนต์ที่ไม่รับทำประกันภัย
  • 1.ยานพาหนะที่ไม่ใช่รถยนต์สี่ล้อตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์
  • 2.รถยนต์ที่ป้ายทะเบียนเป็นตัวเลขทั้งหมด(บรรทุกหกล้อ สิบล้อ รถหัวลาก รถพ่วง)
  • 3.รถยนต์ที่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่าตัวอย่างเช่น รถลีมูซีน รถสองแถวรับจ้างสาธารณะ รถตู้วิน ฯลฯ
  • 4.รถยนต์ที่มีการต่อเติมหรือดัดแปลงตัวถังตัวอย่างเช่น รถต่อเติมตู้ (ตู้ทึบ,ตู้เย็น) และรถติดตั้งโครงเหล็กทุกชนิด
  • 5.รถยนต์ที่มีการดัดแปลงช่วงล่างตัวอย่างเช่น รถโหลดเตี้ยหรือยกสูง
  • 6.รถยนต์ที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ในลักษณะเน้นความเร็วตัวอย่างเช่น รถแข่ง หรือรถซิ่ง
  • 7.รถยนต์ที่มีการใช้งานในเพื่อเน้นความเร็วเช่น รถติดไซเรน หรือรถกู้ภัย
  • 8.รถ Super Carตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อ Bentley, Ferrari ฯลฯ
  • 9.รถยนต์ที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทการรับประกันภัย
  • 10.รถยนต์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการสินไหมตัวอย่างเช่น รถติดสติ๊กเกอร์

.

.

ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย

.

แนวทางการขาย
*กรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

.